Finanse domowe

Średnia: 5 (12353 głosów)
Finanse domowe

Już jest !!!
Finanse domowe 2
Sprawdź teraz...

Najprostszym sposobem na oszczędzanie jest kontrola wydatków. Program Finanse domowe ma za zadanie „monitorowanie” wydatków, przychodów i oszczędności w gospodarstwie domowym a także ma możliwość dokonywania analizy wprowadzonych danych. Daje również możliwość planowania i ograniczania wydatków, dodatkowo można za jego pomocą zarządzać lokatami. Należy tylko pamiętać o systematycznym wypełnianiu dokonywanych transakcji czyli wydatków, otrzymywanych przychodów oraz o aktualizowaniu oszczędności. Okno główne programu, zwane inaczej interfejsem użytkownika, składa się z następujących elementów: • menu aplikacji – umieszczone w górnej części okna zawiera wszystkie, niezbędne do obsługi programu przyciski, pogrupowane i odpowiednio ponazywane godnie z pełniącą funkcją, jest to tzw. wstążka, • tabela z danymi – umieszczona w centralnej części okna służy do prezentowania danych zapisanych w bazie danych, • pasek stanu – umieszczony w dolnej części okna informuje o aktualnie wyświetlanej tabeli oraz o łącznej kwocie wydatków, przychodów lub oszczędności zależnie od wyświetlanej tabeli.

Finanse domowe
Finanse domowe

Menu aplikacji to umieszczony w górnej części okna pasek z przyciskami, pogrupowanymi na zakładki, obsługującymi odpowiednio wydatki, przychody, oszczędności, osoby i analizę danych. Na załączonym obok rysunku widać, że przyciski na wstążce pogrupowane są na zakładki, zgodnie z przeznaczeniem i wyszarzane zależnie od stanu prezentowanych danych. Do obsługi wstążki zaprogramowane zostały również klawisze skrótów. Aby wyświetlić aktualnie dostępne klawisze skrótów należy wcisnąć lewy Alt na klawiaturze. Spowoduje to pojawienie się informacji na temat klawisza z klawiatury przypisanego do zdarzenia czyli np. wciśnięcie klawisza:
• 1 - spowoduje przejście do zakładki Wydatki,
• 2 - spowoduje przejście do zakładki Przychody,
• 3 - spowoduje przejście do zakładki Oszczędności,
• 4 - spowoduje przejście do zakładki Osoby,
• 5 - spowoduje przejście do zakładki Analiza,
• 6 - spowoduje przejście do zakładki Finanse Domowe.

Po wybraniu jednego ze skrótów klawiaturowych zakładek wyświetlone zostaną dalsze informacje na temat kolejnych dostępnych klawiszy skrótów.
Klawisze skrótów kategorii w większości przypadków są takie same. Do obsługi wydatków, przychodów czy oszczędności oraz związanych z nimi wszystkimi kategorii użyto takich samych liter: D – dodaje, U – usuwa, Z – zapisuje gdy dane są zmodyfikowane, K – wyświetla kategorie zgodnie z aktywną zakładką, D – dodaje do kategorii, Z – zapisuje kategorie, U – usuwa z kategorii i A zaznacza/odznacza widoczność wszystkich aktualnie wyświetlanych kategorii.
Dodatkowo E - eksportuje a I - importuje dane odpowiednio z/do programu.
Wyszarzanie przycisków a tym samym dostępność klawiszy skrótów zależna jest od aktualnie wyświetlanej tabeli i od tego czy zawarte w niej dane są zapisane oraz od tego na jakiej zakładce aktualnie znajdujemy się.

Finanse domowe
Finanse domowe

Po przejściu na zakładkę Wydatki widoczne są umieszczone na niej przyciski umożliwiające zarządzanie zawartymi w tabeli danymi, zarządzanie dokonanymi wydatkami. Przyciski umieszczone na tej zakładce pogrupowane są w trzy grupy: Wydatki, Kategorie wydatków i Eksport/Import. Pierwsza grupa pozwala na modyfikację wprowadzonych wydatków, na tworzenie raportu dla widocznych w danej chwili wydatków oraz na szybkie sprawdzenie realizacji planowanego budżetu. Druga grupa pozwala na modyfikację powiązanych z wydatkami kategorii. Trzecia grupa umożliwia eksport/import danych z/do programu.
Kliknięcie na przycisk Wydatki spowoduje wyświetlenie dokonanych i wprowadzonych do programu wydatków. Wydatki można grupować np. na miesiące, po kategoriach wydatków czy oszczędności. Aby to zrobić należy kliknąć w przycisk z ikoną czarnej strzałki umieszczony pod przyciskiem Wydatki. Wybranie jednego z wielu sposobów grupowania powoduje, że w dolnej części okna, pod tabelą, wyświetlą się zakładki reprezentujące utworzone grupy. Jeżeli zawartość tabeli została zmodyfikowana, a nie jest zapisana aktywny staje się wówczas przycisk Zapisz, umożliwiający zapisanie wprowadzonych zmian do bazy danych.
Zmodyfikowane wiersze oznaczane są pionową czerwoną kreską znajdującą się w kolumnie z numerem wiersza.

Dodanie nowej pozycji do tabeli Wydatki odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj. Formularz umożliwiający dodanie nowej pozycji do tabeli Wydatków wymusza podanie przez użytkownika następujących danych:
 • Kwota – ilość pieniędzy jaka została wydana;
 • Na co – na co pieniądze zostały wydane. Użytkownik może wybrać z listy jedną z dostępnych pozycji, które z kolei odpowiadają opisom Kategorii wydatków. Jeżeli brak jest, wśród dostępnych pozycji, interesującej nas kategorii, należy najpierw dodać ją do tabeli Kategorie wydatków a dopiero później dodawać nowy wpis do tabeli Wydatków. Widoczność, na dostępnej w tym miejscu liście kategorii, zależy od ustawionej widoczności. Jeżeli kategoria ma widoczność wyłączoną nie będzie tu widoczna;
 • Czym zapłacono – oznacza jaką pozycją, z tabeli Oszczędności, dokonano zapłaty. Na dostępnej w tym miejscu liście znajdują się wszystkie pozycje z tabeli Kategorie oszczędności, które mają włączoną możliwość zapłaty;
 • Kiedy – data i godzina dokonanego wydatku (domyślnie jest to aktualna data i godzina). Nigdy nie dodajemy wydatków na wyrost, np. planowanych w przyszłości. Takie dodawanie wydatków powoduje przekłamania statystyk i analiz. Do tego służy moduł Planer.
 • Komentarz – opcjonalny komentarz jaki można dodać podczas dodawania nowej pozycji do tabeli Wydatków. Wybranie opcji, Automatycznie odejmij wpisaną kwotę z wybranego typu oszczędności, spowoduje że z tabeli Oszczędności, z pozycji jaką wybrano z menu 'Czym zapłacono' odjęta zostanie wprowadzona kwota. Dzięki temu oszczędności będą aktualizowały się na bieżąco, bez ingerencji użytkownika.
 • Załącznik – parametr opcjonalny. Czym mogą być owe załączniki? Mogą to być zeskanowane: faktury, karty gwarancyjne, paragony. Zapisane strony internetowe, praktycznie każdy jeden plik. Wielkość i format załączanych plików nie ma znaczenia. Pliki te otwierane będą w domyślnym programie powiązanym z danym typem pliku. Folder do którego składowane będą załączniki ustawiany jest w opcjach programu.

Finanse domowe
Finanse domowe

Usunięcie pozycji z tabeli Wydatki odbywa się po kliknięciu w przycisk Usuń. Schemat usuwania jest następujący: najpierw trzeba zaznaczyć wiersz, który chcemy usunąć, następnie kliknąć w przycisk Usuń i potwierdzić usunięcie zgłaszane odpowiednim komunikatem.
Modyfikacja danych tabeli Wydatki możliwa jest poprzez dwukrotne kliknięcie w komórkę, której zawartość ma zostać zmieniona. Program umożliwia pełną zmianę wprowadzonych danych, jednak w tym przypadku zmiana kwoty wydatku nie zaktualizuje stanu powiązanych z nim oszczędności tak jak miało to miejsce podczas dodawania nowej pozycji do tabeli Wydatki.

Chcąc wyświetlić zawartość Kategorii wydatków, należy kliknąć w przycisk Kategorie, znajdujący się w grupie przycisków Kategorie wydatków.
Przyciski umieszczone w grupie Kategorie wydatków pozwalają na dodawanie, usuwanie, grupową zmianę widoczności kategorii oraz na zapisywanie wprowadzonych zmian. Kliknięcie na przycisk Kategorie, gdy zawartość Kategorii wydatków została zmodyfikowana spowoduje odświeżenie zawartości tabeli bezpośrednio z bazy odrzucając wszystkie wprowadzone zmiany.

Finanse domowe
Finanse domowe

Aby dodać pozycję do kategorii należy kliknąć na przycisk Dodaj i wypełnić formularz. Formularz umożliwiający dodanie nowej pozycji do tabeli Kategorie wydatków wymusza podanie przez użytkownika następujących danych:
• Nazwa – opis kategorii widniejący we wszystkich tabelach i listach;
• Widoczność na liście – widoczność kategorii na rozwijanej liście podczas dodawania nowej pozycji to tabeli Wydatków. Usunięcie pozycji z tabeli Kategorie wydatków odbywa się po kliknięciu w przycisk Usuń.
Schemat usuwania jest następujący: najpierw trzeba zaznaczyć kategorię, którą chcemy usunąć, następnie kliknąć w przycisk Usuń i potwierdzić usunięcie zgłaszane odpowiednim komunikatem.

UWAGA. Można usunąć tylko te kategorie, które nie są w użyciu. Oznacza to, że można usunąć tylko takie kategorie, które nie zostały dodane do żadnej z tabel. Załóżmy, że mamy np. kategorię wydatków "Artykuły spożywcze". Dla tej kategorii znajdują się wpisy w tabeli Wydatki informujące że wydaliśmy już pieniądze na "Artykuły spożywcze". Zatem takiej kategorii nie można usunąć. Po usunięciu wydatki miałyby pustą komórkę, nie wiadomo byłoby czego dany Wydatek dotyczy. Zasada jest taka sam dla wszystkich kategorii i osób.

Modyfikacja danych tabeli Kategorie wydatków możliwa jest poprzez dwukrotne kliknięcie w komórkę, której zawartość ma zostać zmieniona. Odnosi się to zarówno do opisu jak i do widoczności, przy czym widoczność kategorii można zmienić bez konieczności wywoływania okna Edycji.

Finanse domowe
Finanse domowe

Obsługa Przychodów i Oszczędności jest analogiczna do Wydatków. Narzędzia do zarządzania Przychodami i Oszczędnościami, tak jak Wydatkami, podzielone są na grupy umożliwiające zmianę wprowadzonych danych i zmianę kategorii.
Są też narzędzia umożliwiające import i eksport danych do i z programu.
Wszystko odbywa się tak samo jak w przypadku Wydatków.

Dodanie nowej pozycji do tabeli Przychody odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj. Formularz umożliwiający dodanie nowej pozycji do tabeli Przychodów wymusza podanie przez użytkownika następujących danych:
 • Kwota – ilość otrzymanych pieniędzy;
 • Tytuł przychodu – z jakiego tytułu otrzymano pieniądze. Użytkownik może wybrać z listy jedną z dostępnych pozycji, które z kolei odpowiadają opisom Kategorii przychodów. Jeżeli brak jest, wśród dostępnych pozycji, interesującej nas kategorii, należy najpierw dodać ją do tabeli Kategorie przychodów a dopiero później dodawać nowy wpis do tabeli Przychodów. Widoczność, na dostępnej w tym miejscu liście kategorii, zależy od ustawionej widoczności. Jeżeli kategoria ma widoczność wyłączoną nie będzie tu widoczna;
 • Na co wpłacono – oznacza na jaką pozycją, z tabeli Oszczędności, wpłacono otrzymane pieniądze. Na dostępnej w tym miejscu liście znajdują się wszystkie pozycje z tabeli oszczędności;
 • Kiedy – data i godzina otrzymanego przychodu (domyślnie jest to aktualna data i godzina); Nigdy nie dodajemy przychodów na wyrost, np. planowanych w przyszłości. Takie dodawanie przychodów powoduje przekłamania statystyk i analiz. Do tego służy moduł Planer.
 • Komentarz – opcjonalny komentarz jaki można dodać podczas dodawania nowej pozycji do tabeli Przychodów. Wybranie opcji, Automatycznie dodaj wpisaną kwotę do wybranego typu oszczędności, spowoduje że w tabeli Oszczędności, do pozycji którą wybrano z menu 'Na co wpłacono' zostanie dodana wprowadzona kwota. Dzięki temu oszczędności będą aktualizowały się na bieżąco, bez ingerencji użytkownika.

Finanse domowe
Finanse domowe

Po przejściu na zakładkę Oszczędności widoczne są umieszczone na niej przyciski umożliwiające zarządzanie zawartymi tam danymi. Dodanie nowej pozycji do tabeli Oszczędności odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj.
Formularz umożliwiający dodanie nowej pozycji do tabeli Oszczędności wymusza podanie przez użytkownika następujących danych:
• Rodzaj oszczędności – jedna z dostępnych kategorii oszczędności
• Kwota – ilość pieniędzy na wybranym typie oszczędności;
• Kiedy – data i godzina otrzymanego przychodu (domyślnie jest to aktualna data i godzina);
• Komentarz – opcjonalny komentarz jaki można dodać podczas dodawania nowej pozycji do tabeli Oszczędności.

Przyciski umieszczone w grupie Kategorie oszczędności pozwalają na dodawanie, usuwanie, grupową zmianę widoczności kategorii oraz na zapisywanie wprowadzonych zmian. Aby dodać pozycję do kategorii należy kliknąć na przycisk Dodaj i wypełnić formularz.
Formularz umożliwiający dodanie nowej pozycji do tabeli Kategorie oszczędności wymusza podanie przez użytkownika następujących danych:
• Nazwa – opis kategorii widniejący we wszystkich tabelach i listach;
• Widoczność na liście – widoczność kategorii na rozwijanej liście podczas dodawania nowej pozycji to tabeli Oszczędności, podczas dodawania nowej pozycji do tabeli Wydatki i podczas dodawania nowej pozycji do tabeli Przychody;
• Możliwość zapłaty – ustawia wybranej kategorii możliwość zapłaty co równoważne jest z widocznością na liście 'Czym zapłacono' podczas dodawania nowego wydatku do tabeli Wydatki. Możliwość zapłaty równoważna jest z możliwością odjęcia z tej kategorii pieniędzy np. podczas dokonywania nowego wydatku.
Usunięcie pozycji z tabeli Kategorie oszczędności odbywa się po kliknięciu w przycisk Usuń. Modyfikacja danych tabeli Kategorie oszczędności możliwa jest poprzez dwukrotne kliknięcie w komórkę, której zawartość ma zostać zmieniona.

Finanse domowe
Finanse domowe

Po przejściu na zakładkę Osoby widoczne są umieszczone na niej przyciski umożliwiające zarządzanie zawartymi tam danymi.
Formularz umożliwiający dodanie nowej pozycji do tabeli Osoby wymusza podanie przez użytkownika następujących danych:
• Imię – imię osoby wprowadzającej dane do programu;
• Nazwisko – nazwisko, imię i nazwisko nie może być puste;
• Pseudonim – pseudonim osoby;
• Adres – adres;
• Telefon –telefon;
Usunięcie pozycji z tabeli Osoby odbywa się po kliknięciu w przycisk Usuń. Modyfikacja danych tabeli Osoby możliwa jest poprzez dwukrotne kliknięcie w komórkę, której zawartość ma zostać zmieniona. Program umożliwia pełną zmianę wprowadzonych danych. Wiersze, w których dane zostały zmodyfikowane zaznaczone są odpowiednio pionową kreską koloru czerwonego umieszczaną w pierwszej kolumnie.

Wszystkie kategorie mają możliwość ustawienia kategorii domyślnej (pierwsza na liście) oraz kolejności w wyświetlanych listach rozwijanych.
Listy rozwijane z kategoriami widoczne są podczas dodawania nowego wydatku czy nowego przychodu.
Kolejność pozycji widoczna na tych listach jest taka sama jak kolejność ustawiona w tabeli. Kolejność na liście (wagę kategorii) można ustawić ręcznie, wybierając z menu odpowiednią opcje. Można np. przenieść najczęściej używaną kategorię wyżej w stosunku do pozostałych przez co będzie łatwiej dostępna dodając nową płatność do listy, np. nowy wydatek. Można też posortować kategorie alfabetycznie co spowoduje że podczas dodawania nowej płatności do programu lista dostępnych kategorii też będzie posortowana alfabetycznie. Istnieje także możliwość ustawienia wag kategorii automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych. Wówczas wagi nadawane są zgodnie z ilością użyć danej kategorii. Jeżeli np. kategoria "Artykuły spożywcze" jest najczęściej używana uzyska wagę najwyższą i zostanie automatycznie przeniesiona na początek listy, stając się jednocześnie kategorią domyślną.

Finanse domowe
Finanse domowe

Program oferuje również możliwość przelewania pieniędzy między oszczędnościami. Odzwierciedla to np. wyciągnięcie pieniędzy z konta bankowego lub z bankomatu do portfela. Wszystkie przelewy są rejestrowane, historię przelewów można wyświetlić w dziale Analiza -> Grupa Historie -> przycisk Przelewy oszczędności.
Aby przelać pieniądze z jednej oszczędności na drugą należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na oszczędności z której pieniądze chcemy przelać i z menu wybrać opcję "Przelej pieniądze z tego źródła na ...". Reszta jest prosta.

Program został wyposażony w narzędzia umożliwiające przeprowadzenie analizy wprowadzonych danych. Narzędzia na zakładce Analiza pozostawiam do obadania dla ciekawskiego użytkownika.
Powiem jedynie, że dostępne narzędzia do analizy pozwalają np. na wykreślenie wykresu Wskaźnika oszczędności, na podgląd zmian oszczędności w czasie itp.
Jak widać na zamieszczonym obok screenie program zawiera jeszcze jedną zakładkę (obok zakładki Finanse domowe) - 'Baza danych'. Jak ją pokazać i co dzięki niej można zobaczyć pozostawiam ciekawskim.

Finanse domowe
Finanse domowe

Do systematyczności, we wprowadzaniu danych, w pewnym sensie mogą przyczynić się Zlecenia stałe. Program został wyposażony w system zarządzania i wykonywania zleceń stałych. Zlecenia stałe dodano zarówno do wydatków jak i do przychodów. Aby wyświetlić lub zarządzać zleceniami stałymi trzeba przejść na odpowiednią zakładkę (Wydatki lub Przychody) i kliknąć w przycisk Zlecenia stałe. Kliknięcie w strzałkę znajdującą się pod przyciskiem spowoduje rozwinięcie menu z narzędziami niezbędnymi do pracy ze Zleceniami stałymi. Zlecenia stałe różnią się od planowanych płatności, do których służy moduł Planer. Zlecenia stałe wykonują się co określony przedział czasu tak jak np. opłata prąd. Planer zarządza płatnościami które nie powtarzają się cyklicznie a które planujemy gdzieś w przyszłości np. zakup nowej lodówki.

Dodanie nowego Zlecenia stałego do listy zleceń stałych dla wydatków lub przychodów odbywa się poprzez kliknięcie w pozycję ' Dodaj zlecenie stałe ' w menu (patrz powyższy slajd).
Formularz umożliwiający dodanie nowego zlecenia stałego wymusza na użytkowniku podanie następujących danych:
• Nazwa zlecenia stałego (musi być unikalna);
• Na co – na co pieniądze zostały wydane. Użytkownik może wybrać z listy jedną z dostępnych pozycji, które z kolei odpowiadają opisom Kategorii wydatków (więcej w części poświęconej dodawaniu nowego Wydatku);
• Czym zapłacono – oznacza jaką pozycją, z tabeli Oszczędności, dokonano zapłaty;
• Kwota – ilość pieniędzy jaka zostanie odjęta z wybranej oszczędności. Jeżeli kwota nie jest stała wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję;
• Częstotliwość – co jaki przedział czasu dane zlecenie stałe ma się wykonywać;
• Data dodania – data dodania jest jednocześnie datą rozpoczęcia odliczania czasu (częstotliwości). Więcej na ten temat w oknie obok;
• Aktywność - czy dane zlecenie stałe ma być wykonywane. Jeżeli nie chcemy aby nasze zlecenie stałe było wykonywane możemy je usunąć lub wyłączyć.

Finanse domowe
Finanse domowe

Po upływie określonego przez użytkownika okresu czasu, dla danego zlecenia stałego i gdy jest ono aktywne, uruchomi się okno wykonujące owo zlecenia.
W oknie tym można zmienić/podać kwotę zlecenia oraz opatrzyć wykonywane zlecenie odpowiednim komentarzem. Można też zmienić oszczędność, która domyślnie jest ustawiana podczas dodawania nowego zlecenia do listy.
Zlecenie zostanie zatwierdzone (wykonane) klikając na przycisk OK.
Kliknięcie w 'Przypomnij mi później' spowoduje odłożenia danego zlecenia stałego na później a w przycisk z "ręką" odłoży wszystkie zlecenia stałe na później.
Instrukcja dotycząca funkcjonalności przycisku 'Pomiń tym razem to zlecenie' dostępna jest po najechaniu kursorem myszy na niego w formie tipa.

Zakładka Analiza zawiera grupę przycisków Historie. Dostępne są na niej historie np. Przelewów oszczędności, wykonanych Zleceń stałych czy historia Stanów oszczędności.
Każdą jedną pozycję z dowolnej historii można usunąć. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycji, którą chcemy usunąć.
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pozycji do usunięcia pojawia się menu kontekstowe (jak na rysunku).
Z menu należy wybrać (należy kliknąć w) opcję: Usuń wpis z ... (reszta zależnie od wyświetlanej historii).

Finanse domowe
Finanse domowe

Zakładka 'Finanse domowe' dostarcza użytkownikowi niezbędnych informacji na temat tego, gdzie znajduje się plik z danymi wprowadzonymi do programu.
Informacje te wyświetlają się po kliknięciu w przycisk 'Gdzie są moje dane'.
Proszę dokładnie przeczytać zamieszczone tu informacje i bezwzględnie się do nich stosować.

Nawiązując do powyższego slajdu i opisu (widocznego w programie po kliknięciu w przycisk 'Gdzie są moje dane' ), lokalizację bazy danych można ustalać w ustawieniach programu. Okno niezbędne do ustawienia folderu/pliku danych wywołuje się klikając w przycisk 'Ustawienia' znajdujący się na zakładce 'Finanse domowe'. Zachęcam do stosowania się do wytycznych odnośnie lokalizacji bazy danych, wiele osób utraciło swoje dane przez przypadek, aktualizując program (dostałem kilkanaście e-maili o zaistnieniu tego problemu). Po wskazaniu ścieżki do bazy danych, program każdorazowo przy uruchomieniu będzie z tej lokalizacji pobierał dane. Dodatkowo opcje programu pozwalają zabezpieczyć hasłem jego uruchamianie przed innymi, niepowołanymi, użytkownikami. Gdy zapomnisz hasło z pomocą przyjdzie Ci ten (1021) program.

Finanse domowe
Finanse domowe

Zakładka "Narzędzia" zawiera zbiór dodatkowych narzędzi niezbędnych do zarządzania domowym budżetem.
Znajdują się tu różne narzędzia wspomagające pracę z programem oraz dodatki. Dodatki to dodatkowe moduły współpracujące z programem. Więcej na ich temat można przeczytać w slajdach poniżej.

Planowanie płatności to dodatkowy moduł do programu Finanse domowe poszerzający jego funkcjonalność.

Więcej na jego temat i informacje jak go pobrać można znaleźć na tej stronie finanse-domowe-planer

Finanse domowe - Planer
Finanse domowe - Ograniczenia

Ogranicz wydatki to dodatkowy moduł do programu Finanse domowe poszerzający jego funkcjonalność.

Więcej na jego temat i informacje jak go pobrać można znaleźć na tej stronie finanse-domowe-ograniczenia

Dzięki modułowi do ograniczania wydatków można jednym kliknięciem śledzić wykorzystanie rocznego budżetu w porównaniu z ilością dni jaka minęła w aktualnym roku. Dzięki temu program sam wylicza szacowaną kwotę na koniec roku oraz oblicza bilans dla każdej z kategorii, dla której ograniczenie zostało zdefiniowane.

Finanse domowe
Finanse domowe

Wszystkie informacje odnośnie nowości w programie oraz przegląd tego, jak zmieniał się program dostępne są na stronie Finanse domowe - historia wersji.

Część informacji o nowościach zamieszczana jest też na Facebooku. Chcesz wiedzieć jak zmienia się program, polub stronę na Facebooku.

Lokaty to dodatkowy moduł do programu Finanse domowe poszerzający jego funkcjonalność.

Więcej na jego temat i informacje jak go pobrać można znaleźć na tej stronie finanse-domowe-lokaty

Finanse domowe - Lokaty
Finanse domowe

Program posiada wbudowane mechanizmy importu i eksportu danych. Dane z programu można eksportować do wielu formatów, np do formatu XLS (MS Excel). Import danych do programu możliwy jest tylko z plików CSV. Nie jest to jednak żadna przeszkoda aby zaimportować dane niemal z każdego źródła. Jak to możliwe, dane można wyeksportować do formatu XLS a w Excelu można je tak zmodyfikować, że dadzą się spokojnie zaimportować do programu Finanse domowe.
Istnieje również możliwość zaimportowania historii operacji z konta bankowego. Historię taką generuje się po zalogowaniu do banku, zapisuje w formacie CSV i importuje używając opcji "Importuj dane dla zestawienia operacji z konta bankowego".
Więcej na temat importu danych do programu można przeczytać w oknach realizujących to zadanie.

Symulacja spłacania kredytu lub innej płatności ratalnej.

 • Opcja I: Dodać do oszczędności "Dług" z kwotą ujemną i przelewać pieniądze z innych oszczędności na tą dodaną czyli na "Dług".
  Wszystkie przelewy będą odnotowane w historii przelewów zatem będzie podgląd na to, kiedy powiedzmy raty były spłacane.
 • Opcja II: Dodać kategorię oszczędności "Dług" z wybranymi opcjami "Możliwość zapłaty" i "Charakter długu" po czym dodać oszczędność "Dług" z kwotą ujemną.
  Program traktuje oszczędności o charakterze długu nieco inaczej.
  Dodając nowy wydatek i płacąc za niego oszczędnością o charakterze długu program nie odejmie wpisanej kwoty z tej oszczędności lecz doda ją do kwoty długu co spowoduje zmniejszenie posiadanego zadłużenia. Pozwoli to zasymulować np. spłacanie rat kredytu za pomocą wydatków, bez robienia przelewów. Każdy dodawany wydatek czyli np. rata zmniejszy kwotę zadłużenia. Dla pewności można np. ustawić zlecenie stałe wydatków, które będzie przypominać nam o płaceniu rat.

Sposób pierwszy jest bardziej realny. Dla czego, ponieważ żeby spłacać dług wydatkami, kategoria oszczędności "Dług" będzie musiała mieć ustawioną możliwość zapłaty. Inaczej nie pojawi się na liście dostępnych oszczędności znajdującej się na formularzu dodawania nowego wydatku. Zatem trzeba się zapytać czy dług może mieć możliwość zapłaty? Chyba nie bo i tak jest ujemny.
Inna sprawa jest taka, że stan oszczędności też będzie nieprawdziwy, nie będzie automatycznie aktualizowany. Jeżeli dług będzie spłacany wydatkami to wybranie na formularzu dodawania nowego wydatku "Czym zapłacono" oszczędności "Dług" (lub innej o charakterze długu) nie zostawi informacji z czego kwota ta została odjęta. Jeżeli np. spłaca ktoś "Dług" za pomocą oszczędności "Gotówka" to gotówka nie zostanie pomniejszona o wpisaną kwotę długu.
Lepiej jest zrobić kategorię wydatków "Dług" i spłacać ją oszczędnością "Gotówka". Dodanie nowego wydatku na "Dług" (np. symulacja zapłacenia raty) automatycznie zaktualizuje ilość posiadanej "Gotówki". Ilość pieniędzy jaka została już spłacona zawsze można obejrzeć dzięki narzędziom umieszczonym na zakładce "Analiza".

Wybór metody pozostawiam użytkownikom.

Finanse domowe

Komentarze

Witam,

Dziękuje za słowa pochwały.

Wersja 2.0 nie będzie już tak lekka jak aktualna. Nowa wersja będzie znacznie bardziej rozbudowana ale program nie straci na łatwości. To mogę zagwarantować. Nie mniej jednak używanie wielu bibliotek które będą dołączone do programu sprawią, że będzie on zajmował ok. 100MB. Niestety. Coś za coś.
Aktualnie program jest przepisywany zupełnie od początku w innej technologii, teraz w środowisku .NET zatem aby działał poprawnie użytkownik będzie musiał mieć zainstalowane to środowisko a to dodatkowe 200~300MB. Dziś środowisko .NET zainstalowane jest na każdym jednym komputerze więc nie ma z tym problemu.

Co do łączenia wielu komputerów. Tak wersja 2.0 będzie miała możliwość synchronizowania się między wieloma komputerami. Na razie nie wiadomo w jakiej technologii.

Witam
Program dobry, ale nie wszyscy korzystają z tylu funkcji, stad też pytanie czy można i jeśli tak to jak - ustawić w pierwszej kolejności te przyciski z których korzystam najczęściej.
Kolejne pytanie - propozycja, brakuje mi jednej rzeczy w tym programie typu przypominacz,  coś co jest pośrednio związane z wydatkami np.bym mógł zapisać 14 listopada - zabierają śmiecie ,  20 grudnia przedłużyć umowę Tv, dało by rade coś takiego zrobić?

Witam,

Niestety, przyciski nie są konfigurowalne. Nie można zmieniać ich położenia.

Terminarz jest już dodany do programu w wersji 2.0. W tej wersji nie będzie dodany.

Program ciekawy. Wg mnie brakuje mu podkategorii celem grupowania wydatków czy dochodów. Prowadzę wydatki w excelu i mam do głównej kategorii dwie podkategorie. Np żywność - mięso - drób.
żywność - mięso - ryby itp

Witam,

Temat podkategorii poruszany był wiele razy.
Podkategorie pojawią się w wersji 2.0 która jest cały czas rozwijana.

Nie mniej jednak maksymalne zagłębienie podkategorii w tej wersji wynosić będzie 1.
Według mnie to i tak za dużo :)
Podkategorie powstały z inicjatywy użytkowników, jak ktoś ma chęć i czas na tak szczegółowe ewidencjonowanie wydatków proszę bardzo, niech to robi.
Finanse domowe w wersji 2.0 będzie to umożliwiał ale drugi poziom zagłębienia o którym Pan pisze na pewno nie będzie dodany do tej wersji.
Program tego nie przewiduje, dodanie tego byłoby bardzo czasochłonne i jest według mnie ... zbyteczne.

W końcu... no właśnie... w końcu znalazłam to czego szukałam!!! Użytkuję program od kilku dni i jestem zachwycona! Zawsze z mężem co miesiąc zastanawiamy się gdzie te pieniądze udaliśmy... ale to już nie będzie zagadką Wink Program BARDZO prosty w obsłudze. Wystarczy się tylko wdrożyć w sprawę i przejrzeć wszystkie zakładki, ikonki, itp. Wink Do tego ma wyjść ulepszona wersja programu (2.0) ;D
Pozwolę sobie jednak napisać, że na początku w pierwszej wersji bardzo mylący był dla mnie widok przechodzenia do innych zakładek, np. jestem na zakładce wydatki i widzę tabelę co na co wydałam. Jeżeli przechodzę na inną zakładkę, np. przychody to nadal pozostaje widok tabeli z wydatkami. Muszę kliknąć ikonkę przychody aby prawidłowa tabela się wyświetliła. Fajnie by było jak by każda zakładka miała swój domyślny widok.
Dziękuję twórcy tego programu i życzę dalszych sukcesów Wink

Witam,

Pani Sabrino dziękuję za słowa pochwały.

Co do "problemu" o którym Pani pisze. Proszę poszukać w ustawieniach programu.
Zakładka Finanse domowe -> Ustawienia -> Ustawienia okna głównego (pierwsza z zakładek w oknie opcji) -> grupa opcji Przechodzenie między zakładkami.

Dzień dobry, program jest bardzo dobry Smile przydałaby się opcja podglądania miesięcznych wydatków z podziałem na kategorie. Pozdrawiam!

Witam,

Proszę przejść na zakładkę Analiza, rozwinąć menu pod przyciskiem Wydatki (przycisk ze strzałką w dół).
Następnie w menu proszę wyszukać opcję Wydatki dla kategorii na miesiąc.

Mam nadzieję, że jest to ta funkcjonalność której "brakowało".

Bardzo dobry program. Fajnie, że można wydatki katalogować, np. "AGD", lub "samochód". Problem jednak jest, jeśli kupiliśmy kilkaset przedmiotów, nie pamiętamy daty, a potrzebujemy np. kopię faktury od kupionej dawno temu lodówki - np. 5 lat temu. Przydało by się więc wyszukiwanie w komentarzu "po słowie" w tym przypadku "lodówka" co by ułatwiło zlokalizowanie wydatku i odszukanie faktury. Drugim mankamentem, są zlecenia stałe, których niestety, po wcześniejszym ich użyciu  nie można kasować, a tym samym trzymać porządku w tej zakładce. 

Witam,

Proszę przejść na zakładkę Wydatki, wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+F.
Taka kombinacja uruchamia okno wyszukiwania.

Co do usuwania zleceń stałych. Temat poruszany był już wiele razy. Nie można usuwać informacji o zleceniach, które są lub były używane.
Powód? Po usunięciu dane będą niekompletne. Informacja o tym na jaką kategorię poszły pieniądze zostanie stracona.
Zatem jeżeli usunie Pan wszystkie wydatki lub przychody (zależnie od typu zlecenia stałego) powiązane z usuwanym zleceniem a później wszystkie wpisy z historii zleceń stałych również powiązane z usuwanym zleceniem nic nie będzie stało na przeszkodzie do usunięcia wybranego zlecenia stałego.

Na wstępie dziękuję bardzo za program, bardzo przydatne narzędzie.
Teraz o małym błędzie (?). Gdy dodaję nowy wydatek/przychód, często kopiuję sobie komentarz wcześniejszego, z tej samej kategorii, z zamiarem niewielkiej edycji (przykładowo "Wypłata za 10.2014; praca #1" chce sobie zmienić na "Wypłata za 11.2014; praca #2"). Problem w tym, że taka edycja jest koszmarem, gdyż usunięcie dowolnego znaku/wyrazu powoduje automatyczne zaznaczenie całej dalszej części tekstu, a co za tym idzie - każde kolejne wciśnięcie dowolnego klawisza kasuje większość komentarza. Żeby cokolwiek dopisać, musiałbym po każdym znaku odznaczać myszką zaznaczenie. Nie wiem jaki był zamysł takiego rozwiązania.
Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na wersję 2.0!

Świetny program. Nigdy nie prowadziłem budżetu, a mam żonę, dziecko i mnóstwo wydatków. Pieniądze znikały nie wiadomo gdzie. Zacząłem swoją małą księgowość w tym programie i bardzo dobrze mi się w nim pracuje. Wszystko jest tam gdzie trzeba, intuicyjnie, szybko. Wielkim plusem jest "idiotoodporność". Łatwo skorygować błędne wpisy. Może jest kilka braków np. brak obsługi walut. Jednak program w wersji 2 ma ten problem załatwić. Już nie mogę się doczekać. Zachęcam wszystkich do używania jak i finansowego wsparcia autora. Program nie jest "za darmo", kosztował z pewnością mnóstwo pracy.

Pierwszy? Oby. Ale na pewno nie ostatni. Wersja 2.0 nadal jest rozwijana, gdy się pojawi wówczas będzie mógł Pan powiedzieć - ostatni.

Panie Andrzeju dziękuję za słowa pochwały i za wsparcie, jakie by ono nie było.
Tak, program kosztował dużo pracy. Wersja 1.0 pisana była niemal 3 lata. To dużo wyrzeczeń, dużo zainwestowanego czasu i koszty z tym związane.
Jednak na napisaniu programu się nie kończy. Trzeba prowadzić stronę www, odpowiadać na komentarze, na e-maile (czasem kilkanaście dziennie), prowadzić fanpage na Facebooku.
O eliminowaniu błędów i dodawaniu nowych funkcjonalności nie wspomnę.
Co z tego mam? Korzyści są ogromne. Tysiące zadowolonych użytkowników, słowa pochwały, powstające artykuły i pomoc w zapanowaniu nad domowym budżetem wielu ludziom.

Witam Panie Wojtku,
używam programu już sporo czasu, jest naprawdę dobry! więc chwalę i polecam komu mogę. Cieszę się że, będzie nowa wersja ale póki co to mam problem w stanach oszczędności ponieważ czasami chciałabym wykasować więcej niż jedną pozycję, czy można jakoś to wykonać?

Witam Pani Barbaro.

Na wstępie dziękuję za darmową reklamę :).
Co do pytania. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma takiej opcji. Wiem że byłaby potrzebna ale nie będzie dodana do tej wersji.
Pracuję nad wersją 2.0 i wszystkie niedoskonałości z wersji 1.0 staram się naprawić w wersji nowej odsłonie programu.
Proszę o cierpliwość.

Program bardzo fajny, ale w żaden sposób nie jestem w stanie zaimportować danych z wyciągu bankowego ,csv (kb24). Czy istnieje gdzieś oprócz okien importu i pomocy bardziej szczegółowy opis jak to robić? Jak/gdzie ustawiać kategorie dla transakcji importowanych etc.?

Witam,
Niestety nigdzie więcej nie ma żadnego opisu.
Jeżeli nie poradzi sobie Pani z importem sama, postaram się coś napisać.

Pozdrawiam

Witam.
Program prezentuje się wyśmienicie, jednak brak w nim grupowania kategorii wydatków i to wielopoziomowego. Np: Grupa: transport: podgrupy: paliwo, naprawa, opłaty itd. Do każdej z tych podgrup jeszcze np rozróżnienie bardziej szczegółowe.

Witam,
Temat kategorii i podkategorii poruszany był już wiele razy. W wersji 2.0 programu taka funkcjonalność jest już zaimplementowana ale możliwy jest tylko jeden poziom zagłębień.
Jak na razie więcej nie przewiduję.

Pozdrawiam

Witam. Z programu korzystam od roku. Jest super. Niestety dzisiaj pojawił się problem: przyczyna będu: "0000-00-00 12:00" is not a valid date and time. Jak go rozwiązać. 
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
 
 

Witam,
Dziękuję za zgłoszenie błędu. Nie mniej jednak po takiej ilości informacji nie jestem w stanie pomóc.
Proszę o więcej info. Co powoduje błąd? Jakieś kliknięcie w przycisk czy samo uruchomienie programu.

Program mam od kilku dni i jestem w nim zakochana Wink Mam pierwsze pytanie: W którym pliku program zapisuje dane? Chciałabym mieć możliwość pracowania na nim na 2 komputerach (w domu i w pracy) i zawsze mieć najświeższe zestawienie, np. na pendrajwie.

Witam,
Proszę uruchomić program, przejść na zakładkę Finanse domowe.
Tam umieszczony jest przycisk Gdzie są moje dane.

Program przewyższa możliwościami nie jeden płatny. Wszystko śmiga jak należy a do tego szykuje się wersja 2.0 która ma być jeszcze lepsza.
Program z początku wydawał się troche trudny, ale to tylko złudzenie, po pierwszych 15 minutach okazuje się, że wszystko jest łatwe i czytelne.
Marzy mi się kiedyś w przyszłości dodatek w postaci małej apki na androida, żeby móc dodać wydatki na bierząco - w sklepie, ale domyślam się, że to mało realne, w koncu napisanie takiej apki to nie była by rzecz szybka i banalna.
Z bardziej realistycznych sugestii - dodawanie wydatku należącego do wielu kategorii, tzn wpisujemy całą sumę z paragonu w sklepie, po czym rozdzielamy ile z tej kwoty było przeznaczone na jedzenie, ile na chemie itd. Wszystko w 1 okienku. Nie jest to jakaś nieodzowna funkcja, ale widziałem kiedyś coś takiego (nie pamiętam już w jakim programie) i bardzo mi się ten pomysł spodobał. Może udało by się kiedyś wcisnąć taką możliwość do wersji 2.0?
Tak czy inaczej - spoko program!

Uczę się pracy na tym programie ale wydaje się że będzie przydatny

Witam,
chcialbym zapytac czy jest mozliwosc ustawienia okresu rozliczeniowego (wydatki, przychody itp) od. połowy miesiąca? Obecnie otrzymuję wypłatę 15. kazdego miesiaca i chcialbym rozgraniczyć nie miesiące a okresy w których dostaję pieniądze. Poza tym program jest bardzo pomocy i bardzo ułatwia kontrolę wydatków!

Witam,

W Finansach domowych w wersji 1.0.X.X nie ma obsługi okresów rozliczeniowych. Okresy rozliczeniowe są już dodane do wersji 2.0 która jest cały czas rozwijana.

Witam! Program dzisiaj zainstalowałam i jak na razie jestem bardzo zadowolona Smile Mam jedno pytanie odnośnie wydatków.... czy istnieje możliwość pogrupowania/sortowania wydatków na kategorie mniej szczegółowe... chodzi mi n o to żebym moga sprawdzić ile pieniędzy w miesiącu wrześniu wydałam na koszty mieszkaniowe ( czynsz, prąd, woda itd) ile na samochód (paliwo, naprawy, ubezpiecznie)... itd. Ewentualnie teraz mi przyszło do głowy... czy mogę utworzyć kategorię "koszty mieszkaniowe" a w niej jakieś podkategorie typu "czynsz", "woda" itd...? Pozdrawiam.

Witam,

Grupowanie kategorii w grupy i podgrupy dostępne będzie w wersji 2.0 programu. Wersja ta jest cały czas w fazie projektowania. Proszę uzbroić się w cierpliwość.

Pozdrawiam.

Strony

Dodaj nowy komentarz

Filtrowany HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.

Czysty tekst

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.
CAPTCHA
W celu potwierdzenia, że jesteś człowiekiem, prosimy o wykonanie poniższego zadania
Target Image