Strażnik Polskich Norm

Średnia: 5 (621 głosów)
Strażnik Polskich Norm

Strażnik Polskich Norm (SPN) jest programem nadzorującym i zarządzającym spisem Twoich norm w firmie, domu czy innej instytucji mającej bezpośredni kontakt z tego typu dokumentami. Jak ważny, czasochłonny i uciążliwy jest proces aktualizacji i utrzymywania porządku w spisie norm wie każdy kto musi "odwalać tą czarną robotę". Od teraz może się to zmienić, program ten zrobi to za Ciebie.

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Program SPN to nic innego jak baza norm używanych w Twoim miejscu pracy z opcjami umożliwiającymi aktualizację i nadzór nad wszelkimi zmianami w PKN-ie. Po uruchomieniu programu użytkownik widzi spis norm, który może modyfikować (dodawać, usuwać i edytować istniejące normy) oraz menu główne umieszczone w lewej części okna programu. Pierwsza pozycja dotyczy bezpośrednio spisu norm, pozostałe są zależne od użytkownika, od tego czym zajmuje się i do czego będzie potrzebny mu program.

Opcje dotyczące samego spisu norm pozwalają m. in. na wyświetlenie tylko określonej grupy norm (spis filtrowany jest według stanu normy), pozwalają na aktualizację całego lub wybranych fragmentów spisu a także na wyszukiwanie w spisie oraz na edycję listy norm. Użytkownik ma również możliwość zapisania aktualnie wyświetlanego spisu norm w jednym z 5 formatów oraz wygenerowanie i aktualizację norm używanych w konkretnym wyrobie (lub grupie wyrobów). Spis norm można również pogrupować, dodać nową i usunąć istniejącą pozycję.

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Program daje użytkownikowi możliwość łatwego i dokładnego wyszukiwania normy w zbiorze. Można wyszukać normę na podstawie jej numeru, tytułu czy opisu. Istnieje także możliwość sprawdzenia, jaką normę zastępuje wyszukiwana. Normy spełniające kryteria wyszukiwania zostają wyświetlone w formie spisu a pierwsza kolumna oznacza numer na liście wszystkich posiadanych norm. Dodatkowo użytkownik ma możliwość z tego miejsca sprawdzenie czy wskazana norma jest aktualna (przez dwukrotne kliknięcie na numerze normy) a także skopiowanie numeru aktualnej normy do schowka.

Dodawanie nowej normy do spisu jest bardzo proste a sam mechanizm dodawania jest tak skonstruowany, że popełnienie przy tym jakiejkolwiek pomyłki jest minimalne. Dodając nową normę należy podać numer (dokładnie taki sam jak na stronie PKN-u), należy wybrać stan posiadania, podać tytuł i opis (dane z bazy PKN-u) oraz określić aktualny stan normy. Gdy norma jest nieaktualna lub wycofana bez zastąpienia należy podać normę aktualną, zastępującą (nie jest to konieczne ale znacznie ułatwi nam pracę).

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Jak już wspomniano wcześniej dalsza część menu (poza pozycjami Normy, Ustawienia i O programie) zależna jest od użytkownika. Do programu można dołączyć wykazy materiałowe (listy materiałów użyte w konkretnym wyrobie) wytwarzanych w firmie produktów. Do programu dołączono przykładowe rozwiązanie, pozycje w menu można dowolnie zmieniać, wykazy materiałów dowolnie edytować i co najważniejsze mogą to robić tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

Do programu można dołączać wykazy materiałowe wytwarzanych wyrobów. Program jest wyposażony w prosty edytor umożliwiający edycję wykazów. Wykaz materiałowy składa się z 5 podstawowych kolumn (3 odnośnie stanu norm dodawane są przez program automatycznie). Pierwsza kolumna określa normę wpisaną w dokumentacji konstrukcyjnej dla danego materiału w danym wyrobie. Druga zawiera normę wpisaną w spisie materiałów, trzecia rodzaj materiału, czwarta nazwę części w skład której wchodzi dana pozycja ze spisu materiałów a piąta numer rysunku. Wszelkie zmiany w wykazie a także nowy wykaz można zapisać na dysku klikając w odpowiedni przycisk (Zapisz).

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Po zakończeniu edycji (tworzeniu) wykazu materiałowego program wstawia trzy dodatkowe kolumny do tworzonego spisu materiałów. Są to Stan normy, Norma aktualna, Stan posiadania. Dzięki temu wiemy na bieżąco czy norma którą wpisujemy w wykazie materiałowym czy w dokumentacji konstrukcyjnej jest aktualna czy nie. Wiemy też na podstawie wcześniej przygotowanego spisu czy jest ona dostępna w naszym prywatnym zbiorze norm. Jeżeli norma jest nieaktualna w kolumnie Norma aktualna pojawia się numer normy aktualnej, zastępującej. Dzięki temu mając przygotowany i zaktualizowany spis norm oraz dołączone i odpowiednio przygotowane wykazy materiałowe można szybko (klikając w nazwy wyrobów uporządkowane przez użytkownika w grupy) sprawdzić czy posiadana dokumentacja opracowana jest zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi normami.

Mając kilka lub kilkanaście tysięcy norm w spisie, chcąc sprawdzić je wszystkie, musielibyśmy poświęcić na to wiele czasu. Można to zrobić znacznie szybciej dzięki możliwościom jakie daje program. Wystarczy w menu Normy odnaleźć i kliknąć na pozycję Lista używanych norm i poczekać na wygenerowanie listy. W tak łatwy i szybki sposób wygenerowana jest lista używanych norm we wszystkich wykazach materiałowych dołączonych do programu. Aby sprawdzić aktualność używanych norm wystarczy kliknąć już tylko na przycisk Sprawdź listę.

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Co zrobić gdy w spisie norm mamy kilka (kilkanaście) tysięcy norm oraz do programu dołączone jest wiele wykazów a musimy uaktualnić listę używanych norm. Użycie opcji Lista używanych norm na wiele nam się nie zda ale za to z pomocą przychodzi nam inna dostępna funkcja - Normy użyte w wyrobie. Po jej uruchomieniu zostaje wyświetlony spis grup wyrobów, wyrobów i wykonań uprzednio przez nas skonfigurowany. Spis ten zawiera listę wszystkich dostępnych wykazów materiałowych odpowiednio przez nas pogrupowanych. Wybierając odpowiednią grupę wyrobów w polu obok wyświetlona zostaje lista wyrobów w danej grupie a wybierając konkretny wyrób - lista wykonań. Wykonania to nic innego jak nasze wykazy zawierające spis użytych materiałów oraz normy określające warunki techniczne. Dzięki temu listę norm możemy aktualizować etapami, wyrób po wyrobie.

Aktualizacja spisu norm jest bardzo prostym procesem a jej czas zależny jest tylko i wyłącznie od prędkości łącza internetowego oraz od stanu obciążenia witryny PKN. Normy jak już wspomniano można aktualizować na wiele sposobów. Można też, najprościej, kliknąć dwukrotnie na interesującej nas pozycji. Okno, umożliwiające aktualizację, składa się z trzech głównych części. W górnej znajdują się dane związane z numerem normy, tytułem, opisem oraz stanem posiadania. W części środkowej wyświetlone zostają dane na temat aktualnego stanu normy zaczerpnięte bezpośrednio z bazy PKN. W dolnej części okna znajdują się pola, w których ustawiamy aktualny stan sprawdzanej normy. Po sprawdzeniu wszystkich danych klikamy OK - norma została zaktualizowana.

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Dodawanie nowych wykazów do programu, aktualizacja spisu norm czy edycja menu głównego wymaga od użytkownika dobrej znajomości posługiwania się komputerem. Nie dla każdego jest to rzecz prosta, dane łatwo można stracić, trudniej jest je odzyskać (wiąże się to z niemałymi kosztami). Aby temu zapobiec administrator programu, osoba najbardziej z nim zaznajomiona, może nadać użytkownikom odpowiednie uprawnienia, w zależności od stopnia "wtajemniczenia". Do wyboru jest cztery poziomy, dokładnie opisane, dostępne w części Ustawienia.

Lista użytkowników może być dowolnie zmieniana a przechodzenie między dodawaniem nowego użytkownika a nadawaniem mu uprawnień jest bardzo proste, odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiednie linki. Dodając nowego użytkownika wpisujemy w odpowiednim polu jego nazwę i klikamy na przycisk Dodaj. Aby usunąć zaznaczamy pozycję na liście i klikamy Usuń. UWAGA: Nazwy użytkowników pobierane są na podstawie aktualnie zalogowanego na komputerze użytkownika, który uruchamia program w związku z czym należy nazywać użytkowników tak, jak logują się do sieci lub na swoje stanowiska pracy.

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Każdy użytkownik może dostosować sobie wygląd programu do własnych, indywidualnych potrzeb i upodobnień. Można zmienić kolor przycisków menu, wysuwanych paneli oraz sekcji na panelach. Styl wyświetlania oraz kolory spisu norm i wykazów materiałowych też mogą być dowolnie zmieniane. Wprowadzenie i zapisanie zmian odbywa się po kliknięciu na przycisk Zapisz zmiany. Jeżeli chcemy przywrócić pierwotne, oryginalne, ustawienia klikamy na przycisk Przywróć ustawienia domyślne. Ciekawostką jest także sposób zwiększania i zmniejszania czcionki spisu norm i wykazów materiałowych. Można to zrobić kręcąc odpowiednio kółkiem myszy w górę lub w dół.

Za zarządzanie pozycjami w menu oraz dołączanie i usuwanie wykazów materiałowych odpowiedzialna jest zakładka Menu, która znajduje się na panelu Ustawienia. Narzędzia umieszczone na tej zakładce pozwalają nam na dowolne dostosowanie menu do własnych potrzeb, do profilu naszej działalności. Możemy tutaj dodawać nowe pozycje tworząc nowe przyciski (typy wyrobów), nowe grupy wyrobów, nowe wykonania. Można usuwać i zmieniać nazwy już istniejącym. Można także importować wykaz materiałowy z pliku (o tym niżej). Jak już wyżej wspomniano w programie można nadawać różne ograniczenia różnym użytkownikom. Na zakładce tej pełny dostęp do wszystkich narzędzi mają tylko użytkownicy o najwyższym poziomie.

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Jeżeli ograniczymy użytkownika do minimum to np. panel Normy wygląda jak na rysunku obok. Dostępnych jest niewiele opcji, poza wyświetlaniem norm według stanu użytkownik może tylko wyszukiwać normę w spisie lub na stronie PKN. Podobnie jest na pozostałych zakładkach przy czym użytkownik z ograniczeniami na wyrobach może tylko przeglądać wykazy materiałowe, Ustawienia ma całkowicie zblokowane oraz może zobaczyć informacje na temat samego programu.

Jedną z ważniejszych i ciekawszych funkcji dostępnych w programie jest możliwość importowania plików z zewnątrz tzn. możliwość dodawania do programu wykazów materiałowych z już istniejących. Nie trzeba przepisywać istniejącego wykazu w programie SPN, w edytorze, można je importować z pliku. Wykaz jednak musi spełniać określone reguły aby mógł zostać poprawnie zaimportowany. W folderze, w którym znajduje się program, znajduje się też podfolder o nazwie Importuj. W folderze tym znajdują się przykładowe 3 pliki pokazujące poszczególne etapy importu pliku z zewnątrz. "Wyk z podkl AL.xls" - przykładowy zestaw materiałów (dokument programu MS Excel). "Wyk z podkl AL - do importu.xls" - ten sam plik ale przygotowany do zapisania jako "Tekst (oddzielony znakami tabulacji)" i ostatni plik "Wyk z podkl AL - do importu.txt" - jest to plik zamieniony na dokument tekstowy i odpowiednio sformatowany, taki dokument można bez problemu importować, metoda ta jest znacznie szybsza od ponownego przepisywania.

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Pliki można do programu i z programu przesyłać w dwie strony. Import plików opisano powyżej, teraz czas na eksport. Na każdym panelu, w dolne części, znajduje się sekcja Wykaz a w niej poza pozycją Importuj umieszczona jest także pozycja Zapisz jako. Dzięki niej każdy wykaz "podłączony" do programu można zapisać w jednym z sześciu formatów np. jako dokument programu MS Excel lub MS Word, jako dokument HTML czy jako plik XML. Wystarczy tylko wybrać wyrób, potem z grupy wyrobów odpowiednie wykonanie, wskazać folder do którego plik ma zostać zapisany oraz podać format docelowy a na koniec kliknąć na przycisk Zapisz plik jako ...

Na zakładce Foldery umieszczone są pola, których zawartość wskazuje ścieżki do folderów, z których program czerpie podstawowe dane. Zdefiniowana jest tu ścieżka do folderu, gdzie przechowywany jest spis norm, gdzie umieszczane są wszystkie wykazy materiałowe, gdzie znajdują się wszystkie ustawienia użytkowników oraz gdzie znajduje się plik odpowiedzialny za wygląd i strukturę menu głównego. Pola te nie koniecznie muszą zawierać ścieżki dostępu do dysku na naszym komputerze, wszystkie zdefiniowane tu lokalizacje mogą odnosić się do innego komputera połączonego z naszym w sieci.

Strażnik Polskich Norm
Strażnik Polskich Norm

Informacje na temat programu, o wersji, autorze, stronie www programu oraz o typie programu. Program jest typu FREEWARE, jest darmowy, możesz go używać tak często jak tylko chcesz, oczywiście po zapoznaniem się z licencją. Wszelkie uwagi, propozycje i informacje o błędach mile widziane. Życzę miłej pracy z programem.

Dodaj nowy komentarz

Filtrowany HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Tekstowe buźki będą zamieniane na ich graficzne odpowiedniki.
CAPTCHA
W celu potwierdzenia, że jesteś człowiekiem, prosimy o wykonanie poniższego zadania
Target Image