Licencja

Licencja użytkownika i warunki korzystania z
oprogramowania firmy OpiumSoft

 

Przed ściągnięciem, zainstalowaniem, skopiowaniem lub użyciem jakiegokolwiek z zamieszczonych na tej stronie WWW programów zapoznaj się z warunkami niniejszej licencji.

Programy objęte są licencją - FREEWARE. Ich rozpowszechnianie, kopiowanie i używanie jest wskazane (wyłącznie w celach niezarobkowych w ramach użytku osobistego, w ramach użytku domowego), ale tylko po zaakceptowaniu poniższej licencji.

Niniejsza licencja (zwana dalej „Licencją”) upoważnia użytkownika Programów (zwanego dalej „Użytkownikiem”) do używania Programów w niezmienionej postaci na warunkach określonych w Licencji, udzielania sublicencji w zakresie udzielonej Licencji oraz kopiowania i rozpowszechniania Programów wyłącznie jako całości oraz wyłącznie w celach niezarobkowych w ramach użytku osobistego (domowego). Korzystanie z Programów w ramach Licencji w celach zarobkowych i komercyjnych jest wyłączone, jest zabronione, niedozwolone i nielegalne. Licencja nie obejmuje upoważnienia do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Programów.

Programy dystrybuowane są „tak jak są” i użytkownik przyjmuje wszelka odpowiedzialność w ocenianiu przydatności programów do określonych celów.
Wojciech Wojdyło (czyli autor programów) nie udziela żadnych gwarancji na Programy oraz nie gwarantuje, ze wszystkie błędy zostały lub mogą zostać wyeliminowane z programów i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za straty, koszty i wydatki każdego rodzaju wynikające z używania lub niewłaściwego użytkowania programów, włączając w to, bez ograniczeń, pociągniecie do odpowiedzialności za koszty biznesowe, nie działanie sprzętu, straty doświadczane przez użytkownika lub osoby trzecie jako rezultat dowolnej wady, niesprawności, pluskwy, wirusa błędu czy złego działania.
Autor nie będzie odpowiedzialny za żadną pośrednią, specjalna, przypadkowa lub nieprzypadkowa stratę związaną z tematem tej Umowy i działaniami wykonanymi w związku z nią. Informuje jednocześnie Użytkownika, że programy są utworem intelektualnym, w których nie ma możliwości przewidzenia wszelkich zasad ich zachowania się i działania. Dlatego też o ile nie stanowią inaczej przepisy powszechnie obowiązującego prawa wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady programów.

NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ GWARANCJI. UŻYTKOWNIK UŻYWA PROGRAMÓW NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NA WŁASNE RYZYKO. OPIUMSOFT ODRZUCA WSZELKIE ROSZCZENIA JAWNE I DOMYŚLNE, W TYM NIE DAJE GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
OPIUMSOT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W POSTANOWIENIACH LICENCJI A TAKŻE ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM WARUNKÓW LICENCJI. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE KORZYŚCI UŻYTKOWNIKA, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA, NIEPOPRAWNEGO UŻYWANIA BĄDŹ NIEMOŻLIWOŚCI UŻYWANIA PROGRAMÓW, SZKODY POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE UTRATY LUB ZNIEKSZTAŁCENIA DANYCH, SZKODY WYNIKŁE Z ROZPOWSZECHNIENIA POPRZEZ PROGRAMY PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE SZKODLIWYCH APLIKACJI.
NIKT NIE BĘDZIE POCIĄGANY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY, ZNISZCZENIA, UTRATĘ DANYCH, BRAKI DOCHODÓW I STRATY KAŻDEGO RODZAJU ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM PROGRAMÓW.

Pobranie Programu/Programów jest bezpłatne i możliwe z bieżącej strony. Użytkownik we własnym zakresie ponosi jedynie koszty transmisji danych wg stawek swojego operatora.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Licencji zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W wypadku nie zgadzania się z postanowieniami tej umowy licencyjnej należy usunąć pobrany(e) program/programu i wszystkie towarzyszące mu/im (dołączone do niego/nich) pliki z twardego dysku (oraz innych nośników danych) i zaprzestać ich używania. Należy również niezwłocznie opuścić niniejszą stronę www poprzez całkowite zamknięcie używanej przeglądarki internetowej.

Dziękuję wszystkim za używanie, testowanie, rozpowszechnianie, wyłapywanie błędów i nadsyłanie propozycji/uwag do tworzonych przeze mnie programów.
Miłej pracy z programami życzy OpiumSoft.

Wszelki uwagi i propozycje należy kierować na adres dostępny w zakładce Kontakt.

Pobranie, uruchomienie, skopiowanie, zainstalowanie lub używanie któregokolwiek z dostępnych tutaj programów oznacza akceptację warunków niniejszej umowy licencyjnej.